Vindkraft

BARMAN CONSULTING AB

VINDKRAFT

Barman Consulting AB har flerårig erfarenhet inom vindkraftbranshen, främst i Sverige men även utomlands. Vårt fokus ligger på bygg och anläggning, GIS och hydrogeologi.

 

Bygg och anläggning

Vi har erfarenhet från de flesta bygg- och anläggningsfrågor som kan uppstå under ett vindkraftprojekts alla faser. Som underlag till förstudier och tillståndsansökan har Jonas Barman utfört mängder med transportutredningar, väglayouter, geotekniska utredningar och tekniska beskrivningar. Jonas Barman har också arbetat under upphandlingsfasen för ett flertal vindkraftparker med 2D- och 3D-design av vägnät, elnät, placering av fundament, kranplatser och andra upplagsytor. Jonas har även tagit fram förfrågningsunderlag för markentreprenader inkluderande allmänna föreskrifter, teknisk beskrivning, mängdförteckning och ritnignar. Under byggnation har han varit projektledarens och miljö- och tillståndsansvariges tekniska expertstöd.

 

GIS

Vi har god erfarenhet av insamling, bearbetning och analys av geografisk data. Jonas har varit GIS-ansvarig i många vindkraftprojekt och kan effektivt bygga upp geodatabaser för analys av området samt produktion av kartor för tillståndsansökan m.m.

Hydrogeologi

Hydrogeologin uppmärksammas allt oftare av tillståndsmyndigheterna. Hydrologin är ofta komplex och beror av flera parametrar så som geologi, topografi samt klimat. Jonas har genomfört tiotals hydrogeologiska utredningar för vindkraftparker och kabelprojekt. Tack vare god kännedom om både hydrogeologi och bygg- och anläggningsfrågor kan vi ta fram lämpliga skyddsåtgärder för att bevara de känsliga miljöerna på ett genomförbart och ekonomiskt försvarbart sätt. Detta kan användas vid tillståndsansökan, men även inför byggnation, för att efterleva det vanligt förekommande villkoret att; ”den naturliga hydrologin i området ska bevaras”.

BARMAN CONSULTING AB

+46(0) 702 87 88 37

jonas@barman-consulting.se

www.barman-consulting.se